top of page

Predavanje prof. Ane Stefanović

26. januar 2021., online - Zoom 

 
 

Psalm 137 u baroknim muzičkim interpretacijama

U predavanju je reč o baroknim interpretacijama 137. psalma (Na rekama vavilonskim...),  jedinog koji u Knjizi psalama govori o egzilu i ropstvu jevrejskog naroda u Vavilonu posle  osvajanja Jerusalima i pada Prvog hrama u VI veku p.n.e. Tekst psalma se u različitim  izvorima pripisuje kralju Davidu i proroku Jeremiji i deo je liturgijske službe u judejskoj i  hrišćanskoj tradiciji, a njegov složeni sadržaj, koji uopšteno predstavlja kolektivnu jadikovku,  bio je inspiracija kompozitorima umetničke muzike od renesanse do XX veka. Muzička  postavka ovog pslama od strane Salomona Rosija (Salomone Rossi) u njegovoj zbirci Ha shirim asher li-Shlomo (1620/1623), biće svojevrsna istorijska i sadržinska osa za  posmatranje psalma u interprtaciji kompozitora pre i posle Rosija, dakle u doba visoke  renesanse i doba srednjeg i visokog baroka, kako u Italiji, tako u Francuskoj i zemljama  severne Evrope. Istorijsko praćenje muzičkih postavki 137. psalma, omogućava, s jedne  strane, praćenje promena u motetu koji je opšti muzički generički okvir psalama, a s druge  strane, praćenje svojevrsne muzičke egzegeze, dodatnog interpretativnog sloja u muzičkom  tekstu, koji zadire u teološke i filozofske implikacije njegovog značenja.

Prof. dr. Ana Stefanović

Redovni je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i istrazivač-saradnik pri francuskom Institutu za muzikološka istraživanja IreMus (Pariz). Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a doktorat iz muzikologije stekla je na Univerzitetu Pariz IV, Sorbona. Glavne oblasti njenih istraživanja su: barokna opera, solo pesma, odnos između muzike i teksta, kao i pitanja muzičkog stila i stilske analize. Organizatorka je više međunarodnih konferencija iz oblasti muzikologije i muzičke teorije i urednica više kolektivnih monografija i zbornika radova. Autorka je šest tomova Antologije srpske solo pesme (Beograd, UKS, 2008-2014), knjiga: Muzika kao metafora, odnos izmedju muzike i teksta u francuskoj baroknoj operi: od Lilija do Ramoa (Paris, L’Harmattan, 2006) i Temporalnost i narativnost u muzičkoj drami (Beograd, FMU, 2017), kao i velikog broja studija i članaka iz oblasti muzikologije i muzičke teorije, objavljenih u časopisima i zbornicima radova. Angažovana je na nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata iz oblasti muzikologije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
bottom of page