top of page
 

 

Od svoje prve edicije Rosi fest u program festivala uključuje i stručna predavanja posvećena temama interkulturalnog i interdisciplinarnog konteksta stvaralaštva Salomona Rosija, njegovog vremena, savremenika i naslednika. Ove godine stručno predavanje će, sada već tradicionalno, održati eminentna srpska muzikološkinja, Ana Stefanović, redovna profesorka Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Predavanje prof. Ane Stefanović

Muzej Narodnog pozorišta

28. januar 2022 u 18:00

Priča o Ester u žanrovskim interpretacijama muzičkog baroka

 

Priča o Ester, iz starozavetne Knjige o Ester, tokom celog baroka je bila inspiracija kompozitorima i pesnicima u nekima od najznačajnijih ostvarenja ove epohe. Sadržaj i poruke ove priče ‒ koji se u jevrejskoj tradiciji svetkuju tokom praznika Purima ‒ sa njihova dva aspekta: ozbiljnim i karnevalskim, visokim i niskim u žanrovskom pogledu, bili su pogodni i izazovni za muzičku transpoziciju i različite interpretacije. Tradicionalno, kao biblijska priča, situirana u oratorijumski žanr, priča o Ester je u dugoj istoriji muzičkih postavki, ipak različito scenski, stilski i žanrovski razumevana. U osnovi baroknih muzičkih interpretacija Ester jeste poznati istoimeni dramski komad Žana Rasina iz 1689. godine, koji je bio neposredan podsticaj za nekoliko važnih muzičko-scenskih ostvarenja. Najpre, za muzičke intermedije komponovane za prvo izvođenje same Rasinove drame od strane Žana Batista Moroa, potom, za svetu priču (histoire sacrée) Marka-Antoana Šarpentjea: Historia Esther iz 1677. godine, zatim, za oratorijum Antonija Lotija L’umilità coronata in Esther (1714), onda, za prvi Hendlov oratorijum, Esther (1718/1732), najzad, za oratorijum Kristijana Đuzepea Lidartija Ester (1774) ‒ pronađen tek pre nešto više od dve  decenije ‒ koji je, posle vek i po, predstavljao prvo muzičko delo posle Rossijevog Ha-shirim asher li-Shlomo (1620-1623) napisano na hebrejskom jeziku, a u žanrovskom okviru zapadne tradicije. U ovom predavanju ćemo se posebno baviti žanrovskim i stilskim interpretacijama priče o Ester u delima Moroa, Hendla i Lidartija.

 

Prof. dr Ana Stefanović

Redovni je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i istrazivač-saradnik pri francuskom Institutu za muzikološka istraživanja IreMus (Pariz). Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a doktorat iz muzikologije stekla je na Univerzitetu Pariz IV, Sorbona. Glavne oblasti njenih istraživanja su: barokna opera, solo pesma, odnos između muzike i teksta, kao i pitanja muzičkog stila i stilske analize. Organizatorka je više međunarodnih konferencija iz oblasti muzikologije i muzičke teorije i urednica više kolektivnih monografija i zbornika radova. Autorka je šest tomova Antologije srpske solo pesme (Beograd, UKS, 2008-2014), knjiga: Muzika kao metafora, odnos izmedju muzike i teksta u francuskoj baroknoj operi: od Lilija do Ramoa (Paris, L’Harmattan, 2006) i Temporalnost i narativnost u muzičkoj drami (Beograd, FMU, 2017), kao i velikog broja studija i članaka iz oblasti muzikologije i muzičke teorije, objavljenih u časopisima i zbornicima radova. Angažovana je na nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata iz oblasti muzikologije.

 

 

 

bottom of page