top of page
Predavanja prof. Ane Stefanović i prof. Tijane Popović Mlađenović
Muzej Narodnog pozorišta
27. januar 2020 u 17:30

I ove godine, pored raznovrsnog muzičkog programa festivala održaće se i stručna predavanja eminentnih srpskih muzikološkinja, Ane Stefanović i Tijane Popović Mlađenović, redovnih profesorki na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Judicium Salomonis: dve barokne interpretacije u oratorijumima Karisimija i Šarpentjea

U predavanju se bavimo oratorijumima Đakoma Karisimija (Giacomo Carissimi) i Mark-Antoana Šarpentjea (Marc-Antoine Charpentier), nastalim, pod istim naslovom, 1669, odnosno, 1702. godine (H.422), inspirisanim temom Salomonovog suda. Ova starozavetna parabola iz prve Knjige o carevima (3: 16-28) ne govori samo o ličnosti kralja Izraela, Davidovog naslednika Salomona, proroka i pesnika, već tematizuje složene etičke probleme koji se tiču mudrosti i rasuđivanja, nematerijalnih vrednosti, s jedne strane, i materijalnih bogatstava, moći i vlasti, s druge strane. Rimski kompozitor, tvorac oratorijuma, Karisimi, i njegov francuski učenik i naslednik u oratorijumskom žanru, Šarpentje, inače u svom stvaralaštvu okrenuti biblijskim temama, prišli su ovom tekstu na različite načine. Dok Karisimi u svom delu manjeg opsega, za četvoro solista, hor, dve violine i kontinuo, biblijsku parabolu u prvom redu postavlja kao pripovest, naglašavajući pri tom afektivnu stranu njenih aktera, dotle Šarpentje u opsežnijoj postavci oratorijuma u dva dela (za devetoro solista, hor i orkestar), daje interpreatciju u većoj meri okrenutu ka njenoj filozofskoj i etičkoj strani. U predavanju se bavimo ovim razlikama u muzičkom tumačenju višestrukih značenjskih ravni Salomonovog suda.

Prof. dr. Ana Stefanović

Redovni je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i istrazivač-saradnik pri francuskom Institutu za muzikološka istraživanja IreMus (Pariz). Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a doktorat iz muzikologije stekla je na Univerzitetu Pariz IV, Sorbona. Glavne oblasti njenih istraživanja su: barokna opera, solo pesma, odnos između muzike i teksta, kao i pitanja muzičkog stila i stilske analize. Organizatorka je više međunarodnih konferencija iz oblasti muzikologije i muzičke teorije i urednica više kolektivnih monografija i zbornika radova. Autorka je šest tomova Antologije srpske solo pesme (Beograd, UKS, 2008-2014), knjiga: Muzika kao metafora, odnos izmedju muzike i teksta u francuskoj baroknoj operi: od Lilija do Ramoa (Paris, L’Harmattan, 2006) i Temporalnost i narativnost u muzičkoj drami (Beograd, FMU, 2017), kao i velikog broja studija i članaka iz oblasti muzikologije i muzičke teorije, objavljenih u časopisima i zbornicima radova. Angažovana je na nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata iz oblasti muzikologije.

 

Pre i posle muzike Mesijanovog Kvarteta za kraj vremena

Koji se svet, koja se mreža značenja, ili koje se sve dimenzije vremena muzike razotkrivaju pred Mesijanovim Kvartetom za kraj vremena? Koje se nove mogućnosti označavanja otvaraju u već stečenim značenjima ovog dela? Odnosno, koja su to moguća mesta ili putevi na kojima se u već ustaljenoj mreži njegovih značenja traži i (pro)nalazi novi nosilac koji bi odgovarao nameri subjekta tumačenja i njegovoj želji da izrazi novo iskustvo? Da li ta želja da se pred delom izrazi novo iskustvo čini da neki njegov zapreteni smisao postaje novim značenjem u sadašnjem trenutku diskursa? Ili, da li mogućnost dinamizma samog značenja, njegova nepostojanost i promenljivost, to jest, mogućnost ponovne upotrebe nekog značenja kao principa-induktora smisla, čini da ono napusti svoje zavičajno područje i dobije do tog trenutka neiskušane i nepostignute efekte smisla?

Prof. dr Tijana Popović Mladjenović

Muzikolog, redovni je profesor i šef Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bila je gostujući profesor Jerusalimske Akademije za muziku i ples, Departmana za muzikologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Litvanske Akademije za muziku i pozorište u Viljnusu, kao i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Područja njenog naučnog interesovanja jesu evropska muzika fin de siècle-a, poetika i stilistika savremene muzike (usavršavala se na Université Paris IV – Sorbonne u oblasti savremene francuske muzike), estetika i filozofija muzike, kao i problematika muzičkog mišljenja. Autor je šest knjiga: Muzičko pismo (Muzičko pismo i svest o muzičkom jeziku sa posebnim osvrtom na avangardnu muziku druge polovine XX veka; 1996 [2015]), knjige prikazane u Music and Letters; E lucevan le stelle (1997); Klod Debisi i njegovo doba (2008); Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja (2009); Interdisciplinary Approach to Music: Listening, Performing, Composing (2014), prikazane u Musicae Scientiae; i The Musical Text and the Ontology of the Musical Work (2017).

bottom of page